GRØNNE DEMOKRATER

For en verden i balance
For selvstændighed og demokrati
For grønne værdier
For social retfærdighed

Værdigrundlag
Grønne Demokrater arbejder for selvstændighed og demokrati, grønne værdier og social retfærdighed. Enhver har ret til personlig frihed inden for den grænse hvor andres ret ikke krænkes.

Den nuværende globale udvikling er til skade for både mennesker og miljø. For at standse denne udvikling, vil vi arbejde for en bedre fordeling af verdens goder lokalt og globalt.

Vi vil flytte skattebyrden fra arbejde til ressourcer for at skabe sammenhæng mellem økonomi og økologi. Vi vil indføre en borgerløn for at give alle mennesker mulighed for at indrette tilværelsen ud fra egne ønsker og behov. Vi vil bekæmpe monoplisering og magtkoncentrationer for at styrke de lokale samfund.

Vi vil stoppe den dominerende indflydelse, som de multinationale koncerner i stadig stigende omfang tilkæmper sig under henvisning til en såkaldt “globalisering”.

Dette er på mange måder i modstrid med udviklingen i EU, og derfor vil vi frigøre Danmark fra bindingerne til EU og styrke demokratiet.

Dansk selvstændighed
Hovedparten af dansk lovgivning og politik bestemmes i EU. Vi ønsker folkestyre i stedet for EU-styre. Derfor vil vi frigøre Danmark fra EUs overmyndighed og tilbagetage lovgivningen til Folketinget.

Fred og sikkerhed
Den internationale sikkerhed skal baseres på åbenhed og gensidig tillid. Alle militære systemer skal være af klart defensiv natur. På længere sigt skal vi arbejde for en total global afmilitarisering, hvorved alle militæralliancer bliver overflødige.

Danmark skal derfor holde sig fri af EUs militærmagt og styrke FN og OSCE som overvåger af sikkerhed. Vi er modstandere af eksport af våben og våbenteknologi. Al produktion af og handel med våben og våbenteknologi skal kontrolleres af FN. Tvangsudskrivning til forsvaret og civilforsvaret ophæves. Der indføres en frivillig samfundstjeneste, hvor et antal kvindelige og mandlige borgere kan vælge mellem militærtjeneste, civilforsvar, samfundsgavnlig eller konfliktløsnings- og fredsskabende indsats.

Vi kan kun acceptere danske soldaters krigsdeltagelse på fremmed jord, når der foreligger et klart og utvetydigt FN-mandat, der er godkendt i Folketinget.
Bekæmpelse af magtkoncentrationer og monopolisering

Vi er imod magtkoncentrationer og særrettigheder, der via privat udbytning af naturrigdomme og visse patenter giver de trans- og multinationale koncerner en mere og mere dominerende indflydelse. Monopolisering skal derfor bekæmpes globalt og nationalt. Værdien af jordens energi, råstoffer og beliggenhed tilhører alle mennesker i fællesskab.

Styr på multinationale koncerner og finansspekulation
Vi vil modarbejde de multinationale koncerners forsøg på at sætte sig på den økonomiske magt lokalt, regionalt og i hele verden. Vi vil modsætte os at EU- og WTO-systemerne over en bred front arbejder på at favorisere dem og sikre dem størst muligt råderum. Vi går ind for indførelse af en Tobin-skat på valutaspekulation. Vi ønsker et stabilt pengesystem baseret på produktion af reelle værdier, hvor pengene kun er et omsætningsmiddel og ikke giver mulighed for udnyttelse af andre mennesker.

Det kan bl.a. være nødvendigt at genindføre samfundskontrol med og åbenhed om kapitalbevægelser, virksomhedsflytninger, fusioner og indføre hård beskatning på personlige aktiegevinster, herunder fra aktieoptioner. Det skal sikres at firmaers indtjening i Danmark ikke unddrages beskatning.

Demokrati
Demokratiet skal genoprettes og fornyes. Valgretten skal udvides til et antal vælgeres ret til at kræve folkeafstemninger lokalt og centralt. Opstillingsmulighederne skal forbedres, spærregrænsen ophæves og valgforbund tillades til folketingsvalg. Politisk alsidighed skal sikres i radio og tv. Ved folkeafstemninger – f.eks. om EU – skal modstandere og tilhængere have lige muligheder for at komme til orde i radio og tv.

Decentralisering og genopretning af lokalsamfund
Vi går ind for decentralisering med større deltagelse af befolkningen på lokalt plan ud fra en grøn og demokratisk tankegang. Favorisering af stordrift skal fjernes til fordel for lokal produktion og aktivitet. Finansieringsordninger, der modvirker spekulation og er gunstige for mindre lokal erhvervsaktivitet, skal fremmes.

Vi ønsker kommunalt selvstyre. Derfor skal staten ikke diktere den kommunale skatteudskrivning, som det reelt sker i dag. Staten kan yde indflydelse gennem refusion af en procentandel af natur-, miljø-, sundheds- og social-udgifter i stedet for de nuværende bloktilskud, der kan anvendes til hvad som helst.Vi kan ikke acceptere en kommunalreform, som yderligere centraliserer og EU-regionaliserer beslutningsstrukturen i Danmark.

Grøn skattereform
Skatte- og afgiftssystemet omlægges, så arbejde rammes mindre, mens resurseforbrug, miljøbelastning og arbejdsfri gevinster skal bære en væsentlig større del af byrden. For at undgå at reformen vender den tunge ende nedad, hæves den skattefri bundgrænse og en borgerløn indføres gradvist, i takt med at der indføres afgifter på miljøbelasting, energi, råstoffer, dyrknings- og beliggenhedsværdier. Flest mulig afgifter skal lægges i produktions og importleddet. Afgifterne skal sikre, at varernes pris afspejler alle direkte og indirekte produktionsomkostninger

Borgerløn
Det nuværende system med overførselsindkomster er præget af bureaukrati, formynderi og klientgørelse. Derfor skal der trinvist indføres en generel borgerløn som en del af en grøn skattereform, og som skal være på et niveau, som tillader en rimelig, men beskeden levestandard, således at mennesker kan tilrettelægge deres tilværelse mere frit og i perioder stå uden for arbejdsmarkedet.

Miljø og sundhed
Vi ønsker omlægning til et miljømæssigt bæredygtigt samfund, hvor der lægges vægt på folkesundhed, forebyggelse og bedre mulighed for alternative behandlingsformer. Landbrugsproduktionen skal omlægges til økologisk drift. Sundheds- og miljøskadelige stoffer skal fjernes fra produkterne. Danmark skal selv fastsætte de nødvendige lave grænseværdier. Bygninger skal konstrueres, så de ikke er sundhedsskadelige at opholde sig i. Veterinærkontrol genindføres ved grænsen. Levnedsmiddelkontrol og forbrugeroplysning udbygges i modstrid med VK-regeringens nedskæringer.

Vedvarende energi
En absolut forudsætning for et miljømæssigt bæredygtigt samfund er hurtigst mulig omstilling til vedvarende energi: vindkraft, bølgekraft, solenergi, bæredygtig udnyttelse af biomasse. På 20 år skal grøn energi dække mindst 50% af det danske energiforbrug. Vi vil arbejde for et agentur under FN for vedvarende energi. Energibesparende produktionsteknologi skal fremmes.

Bæredygtig trafik
Der skal gennemføres en samlet planlægning for miljømæssigt bæredygtig trafik. Biltrafikken skal formindskes, især i større byområder, bl.a. ved hjælp af afgifter. Den kollektive trafik skal forbedres, især med tog og sporvogne. Mest mulig godstransport overflyttes fra motorveje til tog og skibe. Der indføres i forbindelse med den grønne skattereform varetransport- og transitafgifter, der ikke skævvrider landet.

Global og national retfærdighed
Den økonomiske undertrykkelse af de fattige lande skal standses og deres gæld eftergives for at sikre ligeret og undgå hungertruede flygtningestrømme. Eksportstøtte og anden konkurrenceforvridende erhvervsstøtte skal afskaffes. Fattige landes produkter skal sikres fri adgang til de rige landes markeder. Alle lande og folkeslag skal sikres ejendomsretten til og råderetten over deres naturressourcer.

Nordisk velfærd og samarbejde
Den historiske udvikling gør det naturligt at vi udbygger samarbejdet med de andre nordiske lande for at styrke og udvikle den demokratiske nordiske samfundsmodel og fællesskabets solidariske ansvar for de svageste i samfundet.

Demokratisk service og infrastruktur
Danmark skal uden indblanding fra EU og WTO selv bestemme omfanget og styringen af samt niveauet for de offentlige serviceydelser. Privatisering af offentlige serviceydelser skal stoppes. Vi ser positivt på forbrugereje af transport- og forsyningsvirksomheder.

Opprioritering af velfærdsydelser
De danske velfærdsydelser skal opprioriteres (hjemmehjælp, plejehjem, hospitaler, daginstitutioner, folkeskolen, uddannelsessystemet m.v.). Niveauet for ydelserne fastlægges centralt, men organiseringen af ydelserne skal ske lokalt for at sikre brugerindflydelse og brugervalg. En mulighed er selvejende, medarbejder- og forbrugerejede eller -forvaltede institutioner. Det er en forudsætning, at forebyggelse fremmes mest muligt på alle områder.

Boliger til alle
Tilskud til og omfinansiering af den almene boligsektor skal sikre at alle får en anstændig bolig, som de har råd til. De gunstige ordninger for boligforeningerne skal være ledsaget af krav til høj kvalitet og lav miljøbelastning i byggeriet, og til endnu mere medbestemmelse til beboerne. Skatte- og udligningssystemet skal ændres, så det ikke længere kan betale sig for kommuner at tiltrække bestemte (velhavende) indbyggere og udstøde eller undgå andre (f.eks. flygtninge og folk på overførselsindkomst).

Bekæmpelse af tvungen arbejdsløshed
Et Danmark, frigjort fra EU, vil råde over alle økonomisk-politiske styringsmidler og derved kunne føre en økonomisk politik, som er optimal for stabilitet og beskæftigelse. Det giver mulighed for at bekæmpe den tvungne arbejdsløshed. Tvangsaktiveringen skal afskaffes med det samme. Til gengæld skal frivillig aktivering i større omfang udvikle den enkelte til at indgå i sociale og arbejdsfællesskaber på overenskomstmæssige vilkår.

Bæredygtige arbejdsforhold
Arbejdsmiljøet skal beskyttes. VK-regeringens nedskæringer af arbejdstilsyn og arbejdsmiljøinstitut skal fjernes. Det urimelige arbejdstempo, som er blevet presset frem på offentlige og private arbejdspladser, skal nedsættes for at begrænse fysisk og psykisk nedslidning og udstødning. Frivillig arbejdsdeling og deltid med rimelig lønkompensation bør fremmes. Pensionskassers investeringer bør målrettes til miljømæssigt bæredygtige og fredelige formål. Overskudsdeling og fælles forbrugereje skal fremmes.

Lige rettigheder og pligter
Vi ønsker at sikre lige rettigheder og pligter for alle uanset køn, race, kultur, religion, social status mv. Ligestilling skal respekteres på alle områder: i privatlivet, ægteskab, arbejde og det demokratiske samfund af alle uanset deres kulturelle eller religiøse baggrund. Der skal sikres lige løn for lige arbejde og lige adgang til stillinger og politiske hverv.

Flygtninge og indvandrere
Vi vil gøre mest muligt for at fjerne grundene til at flygte. Det skal ske gennem en human udenrigspolitik, en bæredygtig miljøpolitik og en mere retfærdig fordeling af verdens goder. Men Danmark har også et medansvar for at problemerne er opstået, derfor må vi være parat til at hjælpe i nærområderne og til at tage vores del af flygtningene. Flygtningene skal gives gode muligheder for at være en aktiv del af det danske samfund, og samtidig skal de og deres børn gives gode muligheder for at blive en aktiv del af deres hjemland, når de kan vende hjem. Der er ikke brug for arbejdskraftindvandring, men for at give alle der bor i Danmark en mulighed for at få et job, og for at integrere alle udstødte i samfundet uanset deres etniske oprindelse.

Uddannelse til alle
Hele uddannnelsessystemet fra folkeskole til universiteter skal forbedres, så alle får mulighed for at deltage i vidensamfundets aktiviteter. Unge skal ikke presses hurtigst muligt igennem uddannelsessystemet, som både den tidligere og nuværende regering forsøger. Tværtimod er brede arbejdsmæssige og sociale erfaringer vigtige for at fremme alsidige mennesker der ikke kun er teoretikere, men har forståelse for samfundets levende virkelighed.

Børn og unge er meget vigtige ressourcer, og derfor skal undervisningen tilgodese et helhedssyn og udvikle såvel boglige som kreative, sociale og fysiske færdigheder. Der skal være gratis adgang til uddannelse på forskellige niveauer livet igennem. Der skal sikres midler til fri og uafhængig forskning.
Slutord

Liv og frihed
Vi tager udgangspunkt i det der virkelig er vigtigt og som ingen mennesker kan undvære. Rent vand, ren luft, ren jord samt rene og tilstrækkelige fødevarer er forudsætningen for et sundt liv, ja for livet i det hele taget. Uddannelse efter lyst og evner giver alle mulighed for at udvikle sig. Et gratis sundhedsvæsen, der inkluderer det mentale, en anstændig bolig og en sikker minimumsindkomst er en basis for alle de andre ting, som vi vil i livet. Fuld information om og direkte indflydelse på de beslutninger der berører en er grundlaget for et reelt demokrati, der er forudsætningen for at alt det andet kan skabes, bevares og udvikles. Grundlaget for resten skal være frihed, så længe den ikke begrænser andres frihed.

Vær med
Vi får kun en bedre verden, hvis vi bliver mange flere der tør engagere os politisk. Mange flere, der tør at stå for nogle idealer, som kan skabe en bæredygtig fremtid. Tør være med at skabe et alternativ til den magt- og pengepolitik, der er altdominerende i dag. Hvis alle lader være med at engagere sig, fordi de tror, at ingen andre vil gå med til forandringer, så sker der ingenting. Hvis vi begynder at tro på at det nytter at stå for det som vi allerhelst vil have til at ske, så bliver alt muligt. At deltage i politisk aktivitet på et grundlag som vores, er ikke bare en mulighed for at være med til at forandre samfundet og verden i en god retning. Det er også muligheden for et rigere og mere interessant liv. Mennesker har godt af at arbejde for det de virkelig gerne vil have til at ske. At arbejde for noget godt er aldrig forkert eller forgæves. Det er sundt og smukt … og man vinder faktisk ind i mellem.

Slut med magtpolitikken
Alle valgte politikere burde hver dag spørge sig selv hvad de har gjort for at give befolkningen og hvert enkelt menneske mere magt over deres eget liv og mere indflydelse på deres omverden. Det gør vi. Du skal ikke give os magten – vi skal give dig magten.